Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông Đào Văn Ngọc – Chủ tịch HĐQT

 Ông Nguyễn Văn Bộ - Ủy viên   Ông Hoàng Quốc Hùng - Ủy viên  Ông Trần Tuấn Kiệt - Ủy viên


Ban Kiểm soát
   

Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

Ông Đào Văn Ngọc – Tổng Giám đốc

 

Ông Phạm Khắc Toàn – Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Huy Thư – Phó Tổng Giám đốc

Ông Triệu Xuân Việt – Phó Tổng Giám đốc

 

 Kế toán trưởng 

 

Bình luận
Tin khác