Thư đề nghị chào giá “Thanh lý lô dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Kính gửi: Các Nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) trân trọng gửi đến các Nhà thầu có quan tâm thư đề nghị chào giá “Thanh lý lô dầu Cosmo tồn kho trong kho ME” với nội dung cụ thể như sau:

-       Bên chào bán: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí.

-       Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-       Tên hàng hóa:

·           DẦU COSMO-C61/C62;

·           DẦU COSMO-100;

·           DẦU COSMO-CON 1.

(Chi tiết hàng hóa và HSYC gói thầu sẽ được gửi đến Nhà thầu quan tâm, và Nhà thầu quan tâm có thể liên hệ lấy mẫu dầu và khảo sát thực tế).

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rộng rãi, một túi hồ sơ/phong bì kín có niêm phong;

-       Thời gian đăng website: từ ngày 30/7 đến hết ngày 01/8/2019

-       Thời gian nhận Hồ sơ chào giá: từ 08h00 ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến 10h00 ngày 08 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày).

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 10h30 ngày 08 tháng 8 năm 2019 tại văn phòng công ty địa chỉ Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ông Nguyễn Đức Quân/Phòng Thương mại số điện thoại: 0225 3 614 615 (ext 162) hoặc 0903291180.

Thông tin chi tiết mời chào giá được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvtex.com.vn/bidding/.

Trân trọng cám ơn,   

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTL.

 

 

(Đã Ký) 

 

 

 

 

 

Đính kèm:

- HSYC gói thầu “Thanh lý lô dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Bình luận
Tin khác