Đại hội đồng cổ đông thường niên2014
(PVTEX) Ngày 15/10/2014, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
(PVTEX) Theo thông lệ cứ mỗi năm một lần, sau khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tại văn phòng điều hành Công ty.
Đại hội cổ đông năm 2008
Ngày 28/2/2008 công ty Cổ phần PVTEX Đình Vũ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết, bỏ phiếu để thông qua danh sách cổ đông thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phương án sản xuất Kinh doanh của công ty, bầu HĐQT, Ban KS và bổ nhiệm TGĐ và thông qua phương án trả lương và phụ cấp cho các chức danh.
Các cổ đông và tình hình góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) được thành lập vào tháng 3 năm 2008 trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
Công ty Cổ Phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Chiều ngày 20/4/2010, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010.
Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), Quy chế quản lý tài chính của Công ty PVTEX và các quy định hiện hành, Công ty PVTEX đã lập Báo cáo tài chính năm 2009 theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-PVTEX ngày 04/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVTEX về việc phê duyệt Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2009 của PVTEX, Công ty PVTEX đã ký kết hợp đồng thuê Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541121
Trực tuyến: 5