Hướng dẫn chào giá mua phế phẩm

 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ
-----o0o----
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 02
 
HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ
 
Mua các phế phẩm của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Hải Phòng, ngày       tháng 10 năm 2018
 
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Triệu Xuân Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Hướng dẫn chung
B. Thông số kỹ thuật và khối lượng hàng hóa
C. Biểu mẫu
D. Tiêu chí đánh giá Hồ sơ chào giá
Đ. Dự thảo Hợp đồng
 
 

 
A.    HƯỚNG DẪN CHUNG
 
Mục 1. Nội dungchào giá
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí – PVTEX (Bên mời chào giá) mời các bên tham gia chào giá cạnh tranh (Bên chào giá) mua các phế phẩm của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với khối lượng và chủng loại như quy định dưới đây (sau đây gọi là hàng hóa).
Mục 2. Phạm vi chào giá và hình thức mời chào giá
Phạm vi chào giá bao gồm toàn bộ hàng hóa theo quy định trong Hồ sơ chào giá.
Hình thức mời chào giá: công khai, rộng rãi, đăng tin trên website của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí; gửi email thông báo đến các khách hàng quan tâm.
Mục 3. Khối lượng và chủng loại phế phẩm chào giá
STT
Tên hàng hóa
Khối lượng hàng tồn kho (tấn)
Ghi chú
1
Sợi POY phế
3,7924
Yêu cầu Bên chào giá phải chào mua hết toàn bộ khối lượng, chủng loại phế phẩm trong bảng này
2
Sợi DTY phế
3,8305
Tổng
7,6229
 
Mục 4. Tiến độ nhận và hình thức giao hàng
Thời gian giao nhận và khối lượng hàng hóa giao nhận sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng bán hàng.
Hình thức giao hàng: giao hàng tại kho của Nhà máy PVTEX.
Bên chào giá tự thu xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa hoặc Bên mời chào giá thu xếp theo thỏa thuận. Cước phí vận chuyển do Bên mua chịu.
Bên mời chào giá sẽ hỗ trợ bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bên chào giá cung cấp.
Mục 5. Đối tượng tham gia chào giá:
Đối tượng tham gia chào giá là các công ty, tổ chức có đủ năng lực và thẩm quyền, có tình trạng tài chính đảm bảo thanh toán được tiền hàng khi ký hợp đồng mua phế phẩm.
Mỗi khách hàng tham gia chào giá chđược tham gia nộp một Hồ sơ chào giá.
Chỉ những khách hàng đã đọc hiểu đầy đủ Hướng dẫn chào giá mới được nộp Hồ sơ chào giá.
Mục 6. Nội dung Hồ sơ chào giá (HSCG):
                        Hồ sơ chào giá do Bên chào giá chuẩn bị bao gồm các nội dung sau:
1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh;
2) Đơn chào giá theo Mẫu số 1 Phần C;
Mục 7. Đơn chào giá
Đơn giá do Bên chào giá nêu trong đơn chào giá đối với mỗi chủng loại hàng hóa tham gia mua theo Mẫu số 1 – Phần C có chữ ký của người đại diện hợp pháp (người đại diện theo pháp luật của tổ chức/cá nhân hoặc người được ủy quyền có kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ). Đơn giá được chào bằng đồng tiền Việt Nam cho một tấn hàng hóa và do Bên chào giá tự quyết định tùy thuộc nhu cầu, năng lực, đánh giá thị trường, v.v... Bên chào giá phải chào mua tất cả các loại phế phẩm với khối lượng đầy đủ nêu tại Mục 3.
Đơn giá được chào trên nguyên tắc hàng hóa sẽ được bốc xếp tại kho của Nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ. Bên chào giá thu xếp phương tiện và chi phí vận chuyển đến nhận hàng tại địa điểm giao hàng.
Đơn giá chào chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế liên quan (nếu có).
Mục 8. Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ chào giá:
Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ chào giá là 15 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá là 9h00 giờ, ngày 13  tháng 11 năm 2018.
Mục 9. Chuẩn bị và nộp Hồ sơ chào giá:
1.      Hồ sơ chào giá do Bên chào giá chuẩn bị phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được. Đơn chào giá và các văn bản bổ sung, làm rõ Hồ sơ chào giá (nếu có) phải được đại diện hợp pháp của Bên chào giá ký và đóng dấu. Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn chào giá) ở bên cạnh.
2.      Bên chào giá có thể chuyển trực tiếp hoặc chuyển Hồ sơ chào giá qua đường bưu điện đến PVTEX trước hạn nộp Hồ sơ chào giá. Hồ sơ chào giá gửi đến nơi (theo thời điểm ký nhận) sau thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ là không hợp lệ và không được xem xét, đánh giá.
Đối với Hồ sơ nộp theo đường bưu điện, Bên mời chào giá sẽ căn cứ vào thời gian nhận được Hồ sơ chào giá để đánh giá tính hợp lệ.
3.      Hồ sơ chào giá phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong Bên chào giá tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng Hồ sơ chào giá như sau:
- Tên, địa chỉ, điện thoại của Bên chào giá:.............................
- Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ
Lô CN5.5A, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng
ĐT: 02253 614 615           Fax: 02253 614 623
- Tên hồ sơ:
HỒ SƠ CHÀO GIÁ
Mua các phế phẩmcủa Nhà máy sản xuất xơ si Polyester Đình Vũ
4.    Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc và 02 bản sao.
5.   Khi muốn sửa đổi hoặc rút Hồ sơ chào giá đã nộp, bên chào giá phải có văn bản đề nghị và trước thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá.
Mục 10. Mở Hồ sơ chào giá:
Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào lúc 09h30 ngày 13/11/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí trước sự chứng kiến của Bên mời chào giá và các Bên chào giá (nếu có mặt).
Bên mời chào giá sẽ tiến hành mở lần lượt Hồ sơ chào giá của từng Bên chào giá. Bên mời chào giá chỉ mở HSCG được nộp tới Bên mời chào giá trước thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá. Bên chào giá phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong Hướng dẫn chào giá như HSCG không niêm phong hoặc làm mất niêm phong trong quá trình chuyển tới Bên mời chào giá, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng Hồ sơ chào giá theo hướng dẫn.
Mục 11. Làm rõ Hồ sơ chào giá
1. Trong quá trình đánh giá Hồ sơ chào giá, Bên mời chào giá có thể yêu cầu bên chào giá làm rõ nội dung của Hồ sơ chào giá (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường) và bổ sung tài liệu trong trường hợp Hồ sơ chào giá thiếu tài liệu theo yêu cầu nhưng với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của Hồ sơ chào giá đã nộp, không thay đổi đơn giá chào.
2. Việc làm rõ Hồ sơ chào giá được thực hiện làm rõ dưới hình thức trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn bản và có quy định thời hạn làm rõ. Nội dung làm rõ được bảo quản như một phần của Hồ sơ chào giá. Trường hợp quá thời hạn làm rõ hoặc văn bản làm rõ không đáp ứng được yêu cầu làm rõ thì bên mời chào giá xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Mục 12. Điều kiện thực hiện thương thảo Hợp đồng
Bên mời chào giá sẽ mời khách hàng (Bên chào giá) đáp ứng đủ các điều kiện sau đây vào thương thảo và hoàn thiện hợp đồng:
-         Có Hồ sơ chào giá đáp ứng các yêu cầu của Hướng dẫn chào giá;
-         Có giá chào cao nhất trên cùng một mặt bằng.
-         Trong trường hợp có hai đơn giá chào bằng nhau cho một loại hàng hóa, thì Bên chào giá có khối lượng mua nhiều hơn sẽ được xếp cao hơn so với đơn giá của bên còn lại.
-         Trong trường hợp có hai đơn giá chào bằng nhau cho cùng một khối lượng hàng hóa, Bên mời chào giá sẽ căn cứ trên tiến độ giải phóng hàng, tiến độ trả tiền và các yếu tố khác để quyết định việc xếp hạng giá chào. 
-         Trong trường hợp mỗi loại phế phẩm có một đơn vị chào giá cao nhất. (Ví dụ: sợi POY phế do Công ty A chào giá cao nhất, DTY phế lại do Công ty B chào giá cao nhất) thì Bên mời chào giá sẽ mời cả 02 Công ty vào đàm phán, nếu Công ty nào chấp thuận mua toàn bộ các loại hàng hóa với mức giá cao nhất ở thời điểm đó thì ưu tiên bán cho Công ty đó. Nếu không Công ty nào chấp thuận thì Bên mời chào giá sẽ bán riêng lẻ từng loại phế phẩm cho Công ty có giá chào cao nhất.
Bên mời chào giá có quyền quyết định việc tiếp tục bán hay không bán các phế phẩm của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ nếu thấy rằng giá bán phế phẩm sau khi đàm phán không đáp ứng được kỳ vọng của Bên mời chào giá. Trong trường hợp đó, Bên mời chào giá sẽ được miễn trừ khỏi các kiện cáo/ kiện tụng (nếu có) của Bên chào giá liên quan đến việc dừng bán phế phẩm của Bên mời chào giá.


B. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Các loại phế phẩm phát sinh trong quá trình vận hành của Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ không có thông số kỹ thuật cụ thể. Thay vào đó, hàng hóa phải được Bên chào giá đến khảo sát trực tiếp và đồng ý về chất lượng trước khi gửi Hồ sơ chào giá. Điều này cũng sẽ được thể hiện trên hợp đồng mua bán phế phẩm giữa bên bán và bên mua.
C. BIỂU MẪU
Mẫu số 1:
ĐƠN CHÀO GIÁ
 
……., ngày ……. tháng …… năm 2018
 
Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí
                 (sau đây gọi là Bên mời chào giá)
 
Sau khi nghiên cứu hướng dẫn chào giá mua các phế phẩm (sau đây gọi tắt là hàng hóa) của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, chúng tôi, …… [Ghi tên bên chào giá], cam kết mua hàng hóa theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với đơn giá các danh mục hàng hóa và biểu giá kèm theo như sau:
 
STT
Tên hàng hóa
Khối lượng mua (tấn)
Đơn giá
(VNĐ/tấn)
Thành tiền
(VNĐ/tấn)
Ghi chú
 
….
……
……
 
2
 
….
……
……
 
(Giá trên không bao gồm thuế GTGT và áp dụng đối với hình thức giao hàng tại kho của Nhà máy PVTEX)
Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết mua hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng và nhận toàn bộ số hàng cam kết mua trong vòng _____ ngày [Ghi số ngày] kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Hồ sơ chào giá này có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến thời điểm kết thúc đợt chào giá.
 
                                                      Đại diện hợp pháp bên chào giá
                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO GIÁ MUA CÁC PHẾ PHẨM CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT XƠ SỢI POLYESTER ĐÌNH VŨ
 
1)     Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu của hướng dẫn chào giá:
TT
Nội dung
Tiêu chí
Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt
1
Tư cách hợp lệ của Hồ sơ chào giá
Theo quy định tại Mục 6 và Mục 9, Phần A
 
 
2
Tư cách hợp lệ của Bên chào giá
Theo quy định tại Mục 5, Phần A
 
 
3
Chữ ký hợp lệ và hiệu lực trong Đơn chào giá
Theo quy định tại Mục 7 và Mục 8, Phần A
 
 
 
Hồ sơ chào giá được đánh giá “không đạt” một trong những tiêu chí trên sẽ bị loại và không được xem xét tiếp. Chỉ những Hồ sơ chào giá đáp ứng “đạt” toàn bộ các tiêu chí trên sẽ được xem xét tiếp theo về giá.
2)     Xếp hạng giá chào:
Tên hàng hóa
Tên Bên chào giá
Đơn giá
(đồng/tấn)
Số lượng mua
(tấn)
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
Tiêu chí xếp hạng:
-       Giá chào của các Hồ sơ chào giá được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.
-       Hồ sơ chào giá có giá chào cao nhất trên cùng một mặt bằng sẽ được xếp thứ nhất.
-       Trong trường hợp có hai đơn giá chào bằng nhau cho một loại hàng hóa, đơn giá của Bên chào giá có khối lượng mua nhiều hơn sẽ được xếp cao hơn so với đơn giá của bên còn lại.
-       Trong trường hợp có hai đơn giá chào bằng nhau cho cùng một khối lượng hàng hóa, Bên mời chào giá sẽ căn cứ trên tiến độ giải phóng hàng, tiến độ trả tiền và các yếu tố khác để quyết định việc xếp hạng giá chào. 
-       Trong trường hợp mỗi loại phế phẩm có một đơn vị chào giá cao nhất. (Ví dụ: sợi POY phế do Công ty A chào giá cao nhất, DTY phế lại do Công ty B chào giá cao nhất) thì Bên mời chào giá sẽ mời cả 02 Công ty vào đàm phán, nếu Công ty nào chấp thuận mua toàn bộ các loại hàng hóa với mức giá cao nhất ở thời điểm đó thì ưu tiên bán cho Công ty đó. Nếu không Công ty nào chấp thuận thì Bên mời chào giá sẽ bán riêng lẻ từng loại phế phẩm cho Công ty có giá chào cao nhất.
 
 
Đ. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
Hợp đồng bán các phế phẩm của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ được lập vào ngày       tháng      năm 2018 giữa các bên:
1.      Công ty ………….. (sau đây gọi là Bên A)
Địa chỉ: ………….
Điện thoại: …………
Fax: ……………
Mã số thuế: ……………
Đại diện: ………….
Chức vụ: …………
2.      Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (sau đây gọi là Bên B)
Địa chỉ: Lô CN5.5A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253 614615                                    Fax: 02253 614623
Tài khoản:                 
Mã số thuế: 0102681774
Đại diện: Ông Triệu Xuân Việt
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Theo ủy quyền số 618/UQ-PVTEX ngày 2/8/2018.
 
Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua đợt các phế phẩm (sau đây gọi là « hàng hóa ») của Nhà máy sản xuất Polyester Đình Vũ với các điều khoản sau:
Điều 1:   Khối lượng và đơn giá:
Bên B đồng ý bán và Bên A đồng ý mua hàng hóa với khối lượng và đơn giá như sau:
TT
Tên hàng hóa
Khối lượng
(tấn)
Đơn giá
(VND/ tấn)
Thành tiền
(VND)
 
 
 
 
 
Thuế GTGT (10%)
 
Tổng giá trị hợp đồng
 
(Bằng chữ: ……………………../.)
1.1Khối lượng hàng hóa cam kết mua bán được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này. Các Bên chấp nhận khối lượng giao nhận dung sai ± 10%.
1.2Khối lượng hàng hóa thực tế giao nhận sẽ được xác định trên phương pháp: cân xe đầu vào và đầu ra, có trừ đi bao bì, độ ẩm (nếu có). Độ ẩm của hàng hóa được xác định khi hai Bên lấy 3 mẫu hàng hóa ngẫu nhiên và đưa vào phòng thí nghiệm của Bên B để xác định độ ẩm.
Điều 2: Chất lượng
2.1   Chất lượng hàng hóa: đã được Bên A xem xét trực tiếp và chấp nhận.
2.2   Bên B không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, mục đích và cách thức sử dụng hàng hóa của Bên A.
Điều 3: Địa điểm, tiến độ và phương thức giao hàng
3.1       Tiến độ giải phóng hàng: trong vòng ... ngày kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết).
3.2       Địa điểm giao hàng: giao hàng tại kho của Bên A.
3.3        Phương thức giao hàng: Bên A thu xếp trang thiết bị bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển do Bên B cung cấp tại địa điểm giao hàng. Chi phí bốc xếp do Bên A chịu.
Bên B sẽ tự thu xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng chi phí của mình.
3.4        Chứng từ giao nhận hàng hóa: Mỗi khi giao nhận hàng phải có đầy đủ các giấy tờ sau:
-   Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền nhận hàng của Bên A;
-   Phiếu xuất kho của Bên B;
-   Giấy chứng minh nhân dân của người nhận hàng.
Điều 4: Phương thức thanh toán tiền hàng:
4.1     Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên A.
4.2    Thời hạn và điều kiện thanh toán:
-   Trươc mỗi đợt nhận hàng, Bên A phải thanh toán trả trước cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng (bao gồm cả thuế GTGT) tương đương ........ VNĐ (.............đồng chẵn./.)
4.3    Hồ sơ thanh toán: Hồ sơ thanh toán chuyển cho bên A bao gồm:
ü Hóa đơn GTGT
ü Các tài liệu liên quan (nếu có);
Điều 5: Quyền sở hữu hàng hóa:
Quyền sở hữu và rủi ro về hàng hóa sẽ chuyển từ Bên B sang Bên A từ khi hàng hóa được bốc lên phương tiện vận tải do Bên A điều đến tại địa điểm giao hàng.
Điều 6: Điều khoản chung
6.1    Những vấn đề không quy định hoặc quy định chưa đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ tuân thủ theo luật phát Việt Nam hiện hành.
6.2   Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hợp đồng này, mọi thay đổi trong Hợp đồng phải được hai Bên bàn bạc, nhất trí và được lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký các Bên.
6.3   Các phụ lục của Hợp đồng này phải được ký bằng văn bản và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
6.4   Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho Bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của Bên kia bằng văn bản.
6.5   Bên nào vi phạm thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng này sẽ phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Bên kia.
Điều 7: Hiệu lực của Hợp đồng
7.1   Hợp đồng này có giá trị hiệu lực sau khi được ký kết.
7.2   Hợp đồng tự động thanh lý sau khi hai Bên hoàn thành các nghĩa vụ mà hợp đồng quy định.
Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để làm cơ sở thực hiện.
 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN A
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN B
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541074
Trực tuyến: 7