Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), Quy chế quản lý tài chính của Công ty PVTEX và các quy định hiện hành, Công ty PVTEX đã lập Báo cáo tài chính năm 2009 theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-PVTEX ngày 04/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVTEX về việc phê duyệt Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2009 của PVTEX, Công ty PVTEX đã ký kết hợp đồng thuê Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541130
Trực tuyến: 6