Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), Quy chế quản lý tài chính của Công ty PVTEX và các quy định hiện hành, Công ty PVTEX đã lập Báo cáo tài chính năm 2009 theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-PVTEX ngày 04/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVTEX về việc phê duyệt Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2009 của PVTEX, Công ty PVTEX đã ký kết hợp đồng thuê Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2009 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty PVTEX ngày 20/4/2010, Báo cáo tài chính trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2009 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2009
Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN
Mã số
31/12/2009
31/12/2008
I
TÀI SẢN NGẮN HẠN
100
1.237.364.550.635
100.990.931.963
 
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
110
629.046.965.591
88.617.647.914
 
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
120
191.000.000.000
9.036.400.000
 
3. Các khoản phải thu
130
380.635.707.601
543.877.315
 
4. Hàng tồn kho
140
0
396.318.719
 
5. Tài sản ngắn hạn khác
150
36.681.877.443
2.396.688.015
II
TÀI SẢN DÀI HẠN
200
777.930.096.522
33.550.258.104
 
1. Tài sản cố định
220
777.463.421.847
33.550.258.104
 
2. Tài sản dài hạn khác
260
466.674.675
0
TỔNG TÀI SẢN
270
2.015.294.647.157
134.541.190.067
 
NGUỒN VỐN
Mã số
31/12/2009
31/12/2008
I
NỢ PHẢI TRẢ
300
738.266.900.860
1.623.678.997
 
1. Nợ ngắn hạn
310
539.449.612.224
1.558.333.807
 
2. Nợ dài hạn
330
198.817.288.636
65.345.190
II
NGUỒN VỐN
400
1.277.027.746.297
132.917.511.070
 
1. Nguồn vốn chủ sở hữu
410
1.277.246.798.997
132.926.311.070
 
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
430
(219.052.700)
(8.800.000)
TỔNG NGUỒN VỐN
440
2.015.294.647.157
134.541.190.067

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU
Mã số
Năm 2009
Năm 2008
1
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
10
0
0
2
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp
11
0
0
3
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
20
0
0
4
Doanh thu hoạt động tài chính
21
27.469.988.785
4.185.547.172
5
Chi phí tài chính
22
0
0
6
Chi phí quản lý doanh nghiệp
25
10.170.954.685
4.359.008.834
7
Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
30
17.299.034.100
(173.461.662)
8
Thu nhập khác
31
664.574.389
114.014.232
9
Chi phí khác
32
2.155.069
14.241.500
10
Lợi nhuận khác
40
662.419.320
99.772.732
11
Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế
50
17.961.453.420
(73.688.930)
12
Chi phí thuế TNDN hiện hành
51
3.143.254.349
0
13
Lợi nhuận sau thuế
60
14.818.199.071
 
(73.688.930)

 3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước năm 2009

Trong năm 2009, Công ty PVTEX được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng đủ điều kiện là Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh - xã hội”. Tổng số thuế nộp Ngân sách Nhà nước năm 2009 của Công ty PVTEX là: 9.998.725.834 đồng (năm 2008: 933.790.389 đồng)./.

                                                                                        Ban biên tập Website PVTEX

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541128
Trực tuyến: 5