Các cổ đông và tình hình góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) được thành lập vào tháng 3 năm 2008 trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

 

 
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần PVTEX Đình Vũ
 
Cơ cấu cổ đông tham gia gồm 23 cổ đông tham gia góp vốn điều lệ, trong đó có 5 cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (14%), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (14%), Tổng công ty cổ phần Phong Phú (5%), Công ty CP Tài chính Dầu khí (10%) và Công ty CP Kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam (5%). Vốn điều lệ của Công ty lúc thành lập là 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ đồng Việt Nam), chia thành 16 triệu cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đ/CP (mười ngàn đồng Việt Nam/cổ phần). 

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541082
Trực tuyến: 8