Đại hội cổ đông năm 2008

Ngày 28/2/2008 công ty Cổ phần PVTEX Đình Vũ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết, bỏ phiếu để thông qua danh sách cổ đông thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phương án sản xuất Kinh doanh của công ty, bầu HĐQT, Ban KS và bổ nhiệm TGĐ và thông qua phương án trả lương và phụ cấp cho các chức danh.

Ngày 28/2/2008 công ty Cổ phần PVTEX Đình Vũ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết, bỏ phiếu để thông qua:

-          Danh sách cổ đông thành lập
-          Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
-          Phương án sản xuất Kinh doanh của công ty
-          Bầu HĐQT, Ban KS và bổ nhiệm TGĐ
-          Thông qua phương án trả lương và phụ cấp cho các chức danh.
Trên cơ sở kết quả bầu cử công khai tại đại hội đồng cổ đông thành lập, Đại hội đã bầu:
-          Ông Nguyễn Minh Đạo làm chủ tịch HĐQT
-          Bà Lê Mai Hoa làm trưởng ban KS
-          Ông Lê Tiến Trường giữ chức vụ TGĐ
-          Ông Vũ Đình Duy giữ chức vụ phó TGĐ thứ 1
-          Ông Phạm Văn Tân giữ chức vụ Kế toán trưởng 
 
Ngày 2/12/2008 Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp PetroVietnam - Vinatex Đình Vũ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết bỏ phiếu để thông qua các vấn đề sau:
-          Thay đổi tên công ty
-          Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
-          Thông qua việc xử lý cổ phần chưa góp đủ của cổ đông sáng lập
-          Góp cổ phần phổ thông
-          Thay đổi cơ cấu vốn góp
-          Thay đổi thông tin về người đại diện vốn góp
-          Phương án góp vốn
-          Phụ cấp cho HĐQT và Ban KS
-          Sửa đổi điều lệ công ty
Hội nghị đã thống nhất bầu ông Trần Trung Chí Hiếu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty.
 
 
Ngày 24/2/2009 Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tiến hành họp Hội đồng quản trị mở rộng, HĐQT công ty đã thông qua:
-          Yêu cầu các cổ đông đảm bảo vốn góp như đã cam kết để thực hiện Dự án và lộ trình tăng vốn đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 2/12/2008
-          Thông qua và phê duyệt Hồ sơ mời thầu EPC giai đoạn 2
-          Thông qua và phê duyệt Hồ sơ mời thầu PMC
-          Chấp thuận việc giao cho BIDV làm đầu mối vay vốn
-          Chấp thuận chủ trương xây dựng nhà tạm trên công trường KCN Đình Vũ
-          Chấp thuận chủ trương xây dựng nhà ở CBNV PVTEX tại Hải Phòng.
-          Thông qua và phê duyệt các quy chế.
 
Ngày 12/8/2009 Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua:
-          Báo cáo thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ và hoạt động của công ty 7 tháng đầu năm 2009
-          Phê duyệt các nội dung thay đổi Điểu lệ công ty
-          Thông qua cơ cấu vốn góp của các cổ đông sáng lập
-          Thống nhất thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
-          Thống nhất thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát
-          Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân lực vận hành của Nhà máy và nguồn kinh phí lấy từ chi phí dự phòng của Dự án.
-          Thông qua phương án vay vốn dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ
-          Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2008
-          Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ
-          Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở cho CBCNV
Đại hội đã thống nhất bầu:
-          Ông Vũ Đình Duy giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
-          Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát công ty
 
Ngày 20/4/2010 Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên để biểu quyết và bỏ phiếu thông qua:
-          Báo cáo tổng kết công tác năm 2009, mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch 2010
-          Thông qua báo cáo Tài chính năm 2009 đã kiểm toán và báo cáo quỹ lương, thù lao của HĐQT công ty, Ban KS công ty năm 2009
-          Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ 2010
-          Thông qua kế hoạch năm 2010
-          Phê duỵệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
-          Thông qua điều lệ công ty sửa đổi bổ sung
-          Phê duyệt báo cáo đầu tư dự án nhà ở cho CBCNV
-          Phê duyệt nguồn vốn đầu tư xây dựng khu nhà tạm tại công trường.
Đại hội đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.800.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)
 
Ngày 1/8/2010 căn cứ phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua việc liên kết thành lập công ty Cổ phần PVTEX-Kinh Bắc
 
Ngày 28/8/2010 công ty tiến hành họp HĐQT, HĐQT đã thống nhất thông qua:
-          Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2010
-          Báo cáo tài chính quý II/2010
-          Báo cáo tình hình triển khai Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ
-          Báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà ở CBCNV
-          Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT
-          Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung Nhà máy điện công suất 30-35 MW để chuẩn bị cho xin ý kiến tại ĐHĐCĐ
 
Ngày 18/11/2010 Công ty cổ phần Hoá dầu & Xơ sợi Dầu khí tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% đối với nội dung:
- Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Hoá dầu & Xơ sợi Dầu khí.

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541043
Trực tuyến: 10